شرکت مهرفام در سال 1376 با هدف کار و خدمت به صنعت کشور تأسیسگردید و پس از مدت کوتاهی با بستن  قراردادهای کوچک با شرکتهای خصوصی جهت معرفی خود به صنایع گام برداشت . بطور همزمان علاوه بر  بخش فنی مهندسی ، بخش بازرگانی شرکت شکل گرفت وجهت شناسایی و رفع مشکلات و نیازهای فنی صنایع به فعالیت پرداخت که دراین راستا بر اساس تواناییهای شرکت (از نظرعلمی ، فنی و مالی) وایجاد اعتماد متقابل موفق به اخذ نمایندگی انحصاری چند کمپانی بزرگ اروپایی و آسیایی گردید.